ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mongol

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mongol*, -mongol-

mongol ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Mongol (n.) ชาวมองโกล
Mongolia (n.) แคว้นมองโกเลียในทวีปเอเชีย
Mongolian (n.) มองโกลเลีย
Mongolian (n.) ชาวมองโกลเลีย
Mongolian (n.) ภาษามองโกลเลีย
Mongolian (adj.) เกี่ยวกับมองโกลเลีย
Mongoloid (adj.) เกี่ยวกับคนมองโกล
English-Thai: HOPE Dictionary
mongol(มอง'เกิล,-กอล,มอน'โกล) n. ชาวมองโกเลีย,ชาวมองโกล,ภาษามองโกล,ผู้เป็นโรคMongolism (ดู)
mongolia(มองโก'เลีย) n. ชื่อบริเวณหนึ่งในทวีปเอเชียที่ได้แก่มองโกเลียในหรือInner Mongolia (ดู) มองโกเลียนอกหรือ Outer Mongolia (ดู)
mongolism(มอง'กะลิสซึม) n. ภาวะที่มีลักษณะใบหน้าคล้ายพวกมองโกลคือมีกะโหลกศีรษะกว้างและแบนตาหยีและระดับสติปัญญาต่ำ., Syn. Mongolianism,Mongolian idiocy,Down's syndrome
mongoloid(มอง'กะลอยดฺ,มอน'กะลอยดฺ) adj. คล้ายมองโกล
English-Thai: Nontri Dictionary
Mongol(n) ชาวมองโกเลีย
Mongolian(adj) ชาติผิวเหลือง,เกี่ยวกับชาวมองโกเลีย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mongolian Spotจุดมองโกเลียน, ผิวหนังสีน้ำเงินปนเทามักพบบริเวณก้นและหลัง, ผิวหนังสีน้ำเงินปนเทา [การแพทย์]
Mongolismมองโกลิสม์, เด็กปัญญาอ่อน [การแพทย์]
Mongoloid Featuresหน้าตาคล้ายชาวมองโกล [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชาวมองโกลอยด์ (n.) Mongoloid
มองโกลอยด์ (n.) Mongoloid Syn. ชาวมองโกลอยด์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As we stand here, Mongol forces are moving closer to our border.ขณะที่เรากำลังอยู่ที่นี่ กองทัพมองโกลคงเคลื่อนพลเข้าประชิดเขตชายแดนแล้ว
Instead, we will forge a union so strong, the Mongol hordes won't dare attack.ข้าจะเข้าแทรกแซง, โดยปล่อยข่าวว่ามีทัพหนุนเข้ามาเสริมกองกำลังของเรา เหล่าทหารของมองโกลจะไม่กล้ารุกรานเรา
Prince Huo Du of Mongolia... is here to pay his respects to Miss Long.องค์ชายฮั่วตูแห่งมองโกล... มาที่นี่เพื่อคารวะแม่นางเล้ง.
I hate that mongoloid voice.ฉันเกลียดที่เสียงมองโกล
"Tulip" is much better than "mongoloid.""ทิวลิป" จะดีกว่า "มองโกล".
I didn't call you a mongoloid. I called you a retard.ผมไม่ได้โทรหาคุณมองโกล ผมเรียกคุณชะลอ
The Mongolian bar-b-que in Aso is the best.ร้านบาบีคิวที่อาโซอร่อยที่สุดเลย
Each of my warriors will fight like ten Mongols.เหล่าทหารของกระหม่อมแต่ละคน สามารถต่อกรกับมองโกลได้นับสิบ
If this wedding does not take place in three days, the alliance will crumble and the Mongols will destroy us.ถ้าหากไม่มีพิธีสมรสขึ้นภายใน 3 วันนี้ สัญญาแห่งพันธมิตรจะไม่เป็นผล และมองโกลก็จะเข้าทำลายเรา
Mongoloid.มองโกลอย**มนุษย์ในยุคโบราณ**
I read your psych records... about how your daddy raped his mongoloid sister, and then nine months later, little Teddy pops out.ฉันอ่านประวัติโรคจิตของแก... เกี่ยวกับ พ่อนายข่มขืนน้องสาวชาวมองโกลของเขายังไง แล้ว เก้าเดือนต่อมา เท๊ดดี้น้อยก็โผล่ขึ้นมา
They say that in Mongolian wresting only the champs dance after winning.เค้าพูดกันว่า การแข่งขันมวยปล้ำมองโกเลีย ผู้ชนะเท่านั้นที่มีสิทธิเต้นรำหลังจากชนะ

mongol ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伯颜[Bó yán, ㄅㄛˊ ㄧㄢˊ, 伯颜 / 伯顏] Bayan (name); Bayan of the Baarin (1236-1295), Mongol Yuan general under Khubilai Khan, victorious over the Southern Song 1235-1239; Bayan of the Merkid (-1340), Yuan dynasty general and politician
博乐[Bó lè, ㄅㄛˊ ㄌㄜˋ, 博乐 / 博樂] Börtala Shehiri, county level city in Börtala Mongol autonomous prefecture 博爾塔拉蒙古自治州|博尔塔拉蒙古自治州, Xinjiang
博乐市[Bó lè shì, ㄅㄛˊ ㄌㄜˋ ㄕˋ, 博乐市 / 博樂市] Börtala Shehiri of Bole City, county level city in Börtala Mongol autonomous prefecture 博爾塔拉蒙古自治州|博尔塔拉蒙古自治州, Xinjiang
博尔塔拉蒙古自治州[Bó ěr tǎ lā Měng gǔ zì zhì zhōu, ㄅㄛˊ ㄦˇ ㄊㄚˇ ㄌㄚ ㄇㄥˇ ㄍㄨˇ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ, 博尔塔拉蒙古自治州 / 博爾塔拉蒙古自治州] Börtala Mongol autonomous prefecture in Xinjiang
前郭镇[Qián guō zhèn, ㄑㄧㄢˊ ㄍㄨㄛ ㄓㄣˋ, 前郭镇 / 前郭鎮] Qian Gorlos township, capital of Qian Gorlos Mongol autonomous county 前郭爾羅斯蒙古族自治縣|前郭尔罗斯蒙古族自治县, Songyuan, Jilin
元军[Yuán jūn, ㄩㄢˊ ㄐㄩㄣ, 元军 / 元軍] Mongol army; army of Yuan dynasty
乌梁海[Wū liáng hǎi, ㄌㄧㄤˊ ㄏㄞˇ, 乌梁海 / 烏梁海] Mongol surname
乌良哈[Wū liáng hǎ, ㄌㄧㄤˊ ㄏㄚˇ, 乌良哈 / 烏良哈] Mongol surname
[yuán, ㄩㄢˊ, 元] Chinese monetary unit; dollar; primary; first; the Yuan or Mongol dynasty (1279-1368); surname Yuan
元代[Yuán dài, ㄩㄢˊ ㄉㄞˋ, 元代] the Yuan or Mongol dynasty (1279-1368)
元朝[Yuán cháo, ㄩㄢˊ ㄔㄠˊ, 元朝] Yuan or Mongol dynasty (1279-1368)
前郭尔罗斯蒙古族自治县[Qián guō ěr Luó sī Měng gǔ zú zì zhì xiàn, ㄑㄧㄢˊ ㄍㄨㄛ ㄦˇ ㄌㄨㄛˊ ㄙ ㄇㄥˇ ㄍㄨˇ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, 前郭尔罗斯蒙古族自治县 / 前郭爾羅斯蒙古族自治縣] Qian Gorlos Mongol autonomous county in Songyuan 松原, Jilin
前郭县[Qián guō xiàn, ㄑㄧㄢˊ ㄍㄨㄛ ㄒㄧㄢˋ, 前郭县 / 前郭縣] Qian Gorlos Mongol autonomous county in Songyuan 松原, Jilin
蒙古族[Měng gǔ zú, ㄇㄥˇ ㄍㄨˇ ㄗㄨˊ, 蒙古族] Mongol people (race); Mongol nationality
达噜噶齐[dá lū gá qí, ㄉㄚˊ ㄌㄨ ㄍㄚˊ ㄑㄧˊ, 达噜噶齐 / 達嚕噶齊] Mongolian daruqachi, local commander in Mongol and Yuan times
达鲁花赤[dá lǔ huā chì, ㄉㄚˊ ㄌㄨˇ ㄏㄨㄚ ㄔˋ, 达鲁花赤 / 達魯花赤] Mongolian daruqachi, local commander in Mongol and Yuan times
[hàn, ㄏㄢˋ, 汗] perspiration; sweat; Khan (Persian or Mongol king or emperor); Khan (name)
汗位[Hàn wèi, ㄏㄢˋ ㄨㄟˋ, 汗位] title of Khan (King in Persian, Mongol and Manchu)
阿尔泰山脉[Ā ěr tài shān mài, ㄚ ㄦˇ ㄊㄞˋ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, 阿尔泰山脉 / 阿爾泰山脈] Altai mountain chain on the border of Russia and Mongolia
自治区[zì zhì qū, ㄗˋ ㄓˋ ㄑㄩ, 自治区 / 自治區] autonomous region, namely: Inner Mongolia 內蒙古自治區|内蒙古自治区, Guangxi 廣西壯族自治區|广西壮族自治区, Tibet 西藏自治區|西藏自治区, Ningxia 寧夏回族自治區|宁夏回族自治区, Xinjiang 新疆維吾爾自治區|新疆维吾尔自治区
自治旗[zì zhì qí, ㄗˋ ㄓˋ ㄑㄧˊ, 自治旗] autonomous county (in inner Mongolia); autonomous banner
[qí, ㄑㄧˊ, 旗] banner; flag; (in Qing times) refers to Manchurian ruling class, from 八旗 eight banners; administrative subdivision in inner Mongolia equivalent to 縣|县 county
巴彦淖尔[Bā yàn nào ěr, ㄅㄚ ㄧㄢˋ ㄋㄠˋ ㄦˇ, 巴彦淖尔 / 巴彥淖爾] Bayan Nur prefecture level city in Inner Mongolia
巴彦淖尔市[Bā yàn nào ěr shì, ㄅㄚ ㄧㄢˋ ㄋㄠˋ ㄦˇ ㄕˋ, 巴彦淖尔市 / 巴彥淖爾市] Bayan Nur prefecture level city in Inner Mongolia
博格多[Bó gé duō, ㄅㄛˊ ㄍㄜˊ ㄉㄨㄛ, 博格多] Bogdo, last Khan of Mongolia
内蒙古自治区[Nèi Méng gǔ zì zhì qū, ㄋㄟˋ ㄇㄥˊ ㄍㄨˇ ㄗˋ ㄓˋ ㄑㄩ, 内蒙古自治区 / 內蒙古自治區] Inner Mongolia autonomous region, abbr. 内蒙古, capital Hohhot 呼和浩特市
太仆寺[Tài pú sì, ㄊㄞˋ ㄆㄨˊ ㄙˋ, 太仆寺 / 太僕寺] Court of imperial stud, office originally charged with horse breeding; (N) Taipusi banner (place in Inner Mongolia)
蒲公英[pú gōng yīng, ㄆㄨˊ ㄍㄨㄥ , 蒲公英] dandelion; Taraxacum mongolicum
二连巨盗龙[èr lián jù dào lóng, ㄦˋ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄩˋ ㄉㄠˋ ㄌㄨㄥˊ, 二连巨盗龙 / 二連巨盜龍] Gigantoraptor erlianensis (a giant bird-like dinosaur found in Erlian in Inner Mongolia)
克什克腾[Kè shí kè téng, ㄎㄜˋ ㄕˊ ㄎㄜˋ ㄊㄥˊ, 克什克腾 / 克什克騰] Hexigten banner or Kesigüten Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia
克什克腾旗[Kè shí kè téng qí, ㄎㄜˋ ㄕˊ ㄎㄜˋ ㄊㄥˊ ㄑㄧˊ, 克什克腾旗 / 克什克騰旗] Hexigten banner or Kesigüten Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia
内蒙[Nèi méng, ㄋㄟˋ ㄇㄥˊ, 内蒙 / 內蒙] Inner Mongolia
内蒙古[Nèi měng gǔ, ㄋㄟˋ ㄇㄥˇ ㄍㄨˇ, 内蒙古 / 內蒙古] Inner Mongolia; abbr. for Inner Mongolia autonomous region 內蒙古自治區|内蒙古自治区
内蒙古大学[Nèi Méng gǔ Dà xué, ㄋㄟˋ ㄇㄥˊ ㄍㄨˇ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 内蒙古大学 / 內蒙古大學] Inner Mongolia University
汗国[hàn guó, ㄏㄢˋ ㄍㄨㄛˊ, 汗国 / 汗國] khanate (Mongol state)
呼伦湖[Hū lún hú, ㄏㄨ ㄌㄨㄣˊ ㄏㄨˊ, 呼伦湖 / 呼倫湖] Lake Hulun of inner Mongolia
活佛[huó fó, ㄏㄨㄛˊ ㄈㄛˊ, 活佛] Living Buddha; title of Mongolian Lamas from 17th century
[Měng, ㄇㄥˇ, 蒙] Mongolia; cover
蒙古[Měng gǔ, ㄇㄥˇ ㄍㄨˇ, 蒙古] Mongolia
蒙古人[Měng gǔ rén, ㄇㄥˇ ㄍㄨˇ ㄖㄣˊ, 蒙古人] Mongol

mongol ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
元寇[げんこう, genkou] (n) the Mongol Invasion
元朝[げんちょう, genchou] (n) Yuan Dynasty; Mongol Dynasty
モリンフール[, morinfu-ru] (n) (obsc) (See 馬頭琴) morin khuur (stringed musical instrument of Mongolian origin) (mon
モンゴリアン[, mongorian] (n) (1) Mongolian (person); (2) (See モンゴロイド) Mongoloid
モンゴリズム[, mongorizumu] (n) mongolism; (P)
元軍[げんぐん, gengun] (n) (obsc) Yuan-Dynasty Chinese-Mongolian military
単于都護府[ぜんうとごふ, zen'utogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General of the Central Asian Nomadic Lands; Han-period Chinese office established in Inner Mongolia in 650 CE
水楢[みずなら;ミズナラ, mizunara ; mizunara] (n) Mongolian oak; quercus mongolica var. grosseserrata
満蒙[まんもう, manmou] (n) Manchuria and Mongolia
燕然都護府[えんぜんとごふ, enzentogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General to Pacify the North; Tang-period Chinese office established in Inner Mongolia in 669 CE
砂鼠[すなねずみ;スナネズミ, sunanezumi ; sunanezumi] (n) (uk) Mongolian gerbil (Meriones unguiculatus); Mongolian jird
神風[かみかぜ(P);しんぷう;かむかぜ, kamikaze (P); shinpuu ; kamukaze] (n) (1) divine wind (esp. a typhoon thought to have protected Japan from a Mongolian invasion in the 13th century); (2) (かみかぜ only) kamikaze; (P)
雲雀(P);告天子[ひばり(P);こくてんし(告天子);こうてんし(告天子), hibari (P); kokutenshi ( koku ten ko ); koutenshi ( koku ten ko )] (n) (1) skylark (Alauda arvensis); (2) (こうてんし only) Mongolian lark (Melanocorypha mongolica); (P)

mongol ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นกหัวโตทรายเล็ก[n. exp.] (nok hūa tō ) EN: Lesser Sand Plover ; Mongolian Plover FR: Pluvier de mongolie [m] ; Gravelot mongol [m] ; Pluvier mongol [m] ; Gravelot de Mongolie [m]
ไก่ดำมองโกเลีย[n. exp.] (kai dam Møn) EN: Mongolian black chicken FR:
เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน[n. prop.] (Khēt Pokkhr) EN: Inner Mongolia autonomous region FR: région autonome de Mongolie-Intérieure [f]
มองโกเลีย[n. prop.] (Møngkōlīa) EN: Mongolia FR: Mongolie [f]
มองโกเลียใน[n. prop.] (Møngkōlīa N) EN: Inner Mongolia FR: Mongolie-Intérieure [f]
มองโกลอยด์[n.] (møngkōløi) EN: mongoloid FR: mongoloïde [m]
นกนางนวลพันธุ์มองโกเลีย[n. exp.] (nok nāngnūa) EN: Mongolian Gull FR: Goéland de Mongolie [m]
ตาชั้นเดียว[n. exp.] (tā chan dīo) EN: eyes having a Mongolian fold ; Chinese eyes ; mono-lidded eyes FR:

mongol ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chinasingdrossel {f} [ornith.]Mongolian Song Thrush
Mongolide {m,f}; MongoliderMongoloid
mongolid {adj}Mongoloid
mongolisch {adj}Mongol; Mongolian
mongoloid {adj} [med.]mongoloid
Mongolenlerche {f} [ornith.]Mongolian Lark
Mongolengimpel {m} [ornith.]Mongolian Trumpeter Finch
Mongolei {f} [geogr.]Mongolia (mn)
Mongole {m}; Mongolin
mongolisch {adj}Mongolian

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mongol
Back to top