ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

miss world

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *miss world*, -miss world-

miss world ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Miss World (n.) นางงาม

miss world ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มิสเวิลด์[n. prop.] (Miss Woēl) EN: Miss World FR:
นางสาวโลก[n. exp.] (Nāngsāo Lōk) EN: Miss World FR: miss Monde [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า miss world
Back to top