ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

milky way

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *milky way*, -milky way-

milky way ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Milky Way (n.) ดาราจักรทางช้างเผือก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กาแลคซี่ทางช้างเผือก (n.) milky way Syn. ทางน้ำนม
ช้างเผือก (n.) milky way Syn. ทางช้างเผือก
ทางช้างเผือก (n.) milky way Syn. ทางน้ำนม, กาแลคซี่ทางช้างเผือก
ทางน้ำนม (n.) milky way Syn. กาแลคซี่ทางช้างเผือก
นภสินธุ์ (n.) milky way See also: sky-river, galaxy, universe Syn. ทางช้างเผือก

milky way ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鹊桥[què qiáo, ㄑㄩㄝˋ ㄑㄧㄠˊ, 鹊桥 / 鵲橋] magpie bridge across the Milky Way between Altair and Vega where Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed an annual meeting
星汉[xīng hàn, ㄒㄧㄥ ㄏㄢˋ, 星汉 / 星漢] Milky Way; our galaxy
银河[yín hé, ˊ ㄏㄜˊ, 银河 / 銀河] Milky Way; our galaxy

milky way ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
銀河[ぎんが, ginga] (n) (1) Milky Way; (2) galaxy; (P)

milky way ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาราจักรทางช้างเผือก[n. exp.] (dārā jak th) EN: Milky Way FR: Voie lactée [f]
นภสินธุ์[n.] (nopphasin) EN: milky way FR:
ทางช้างเผือก[n. exp.] (thāngchāngp) EN: Milky Way FR: voie lactée [f]

milky way ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Milchstraße {f}Milky Way

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า milky way
Back to top