ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

marx

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *marx*, -marx-

marx ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Marx (n.) คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) เป็นผู้ก่อตั้งลัทธิมาร์กซ์
marxian (n.) ผู้ยึดถือลัทธิมาร์กซ์
Marxism (n.) ลัทธิมาร์กซ์เป็นหลักเศรษฐกิจและการเมืองของคาร์ล มาร์กซ์
Marxism-Leninism (n.) ลัทธิเหมาเซตุง See also: ลัทธิสังคมนิยมของเหมาเซตุงซึ่งยึดถือหลักการของมาร์กซิสและเลนิน Syn. communism
Marxist (n.) ผู้เลื่อมใสลัทธิมาร์กซ์ Syn. communist, socialist
Marxist (adj.) เกี่ยวกับลัทธิมาร์กซ์
English-Thai: HOPE Dictionary
marx(มาร์คซฺ) n. Karl (Heinrich) (ค.ศ.1819-1883) นักสังคมนิยมผู้ก่อตั้งระบบคอมมิวนิสต์
marxism(มาร์ค'ซิสซึม) n. ลัทธิของคาร์ลมาคซ์ที่เกี่ยวกับการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ เป็นลัทธิเจ้าตำรับของระบบคอมมิวนิสต์, See also: Marxist n.,adj.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Marxismลัทธิมากซ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marxผู้นิยมลัทธิมาร์กซ์ [การแพทย์]
Marxian economicsเศรษฐศาสตร์แบบมาร์กซ์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
revisionism (n.) การปฏิรูปลัทธิของ Marx ใหม่
Marx (n.) คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) เป็นผู้ก่อตั้งลัทธิมาร์กซ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I should have mailed it to the Marx Brothers.ฉัน... น่าจะส่งมันไปให้พวกพี่น้องแม๊กซ์
Ah, an educated Jew, like Karl Marx himself.ยิวปัญญาชน... เหมือนคาร์ล มาร์กซ
Well, you know, groucho marx said there's only one way to find out if a man's honest... ask him.นายรู้รึเปล่าว่า เกราโช มาร์ส พูดว่าวิธีหนึ่งที่จะพิสูตรได้ว่าคนๆนึงนะบริสุทธิ์ใจไหม ถามเขาสิ
Uh... it was Hegel who said that all the great... greatest world events happen twice, and then Karl Marx added:เอ่อ... เฮเกลได้กล่าวไว้ว่า เหตุการณ์ที่สำคัญของโลก เกิดขึ้นสองครั้ง
That Jane killed Benjamin Marx and burned his face off?เจนเนี่ยเหรอฆ่าเบนจามิน มาร์ก แล้วเผาหน้าเขา?
Now this person has a fake list of Red John suspects, and Benjamin Marx was on that list.ตอนนี้เขาคนนั้น มีรายชื่อปลอม ของผู้น่าสงสัยเป็น เรดจอห์น และ เบนจามิน มาร์ก ก็อยู่ในรายชื่อนั่น
As paranoid as it sounds, it would explain how they got the Marx case.ฉันว่าคุณระแวงไปเอง ถ้ามันเป็นเรื่องจริงละก็ ไม่แปลกเลยที่พวกเขาได้คดีมาร์กไปทำ
Shall we say, over-the-top techniques to get Marx to confess?วิธีเหนือเมฆในการทำให้มาร์กสารภาพ?
That he's been taken and that it's connected to the Marx case.ว่าไฮบาร์กถูกลักพาตัวไป และความเกี่ยวข้องกับคดีมาร์ก
Like Groucho Marx said, "I refuse to join a golf club- ยินดีเลย - และผมไม่ใช่นายคุณ - ก็ยัง แต่...
Marx defrauded hundreds of people...มาร์กโกงคนอื่น มาเป็นร้อย
Marx was on trial, could have gone free.มาร์กกำลังสู้คดีในศาลอยู่ เกือบจะได้อิสรภาพแล้ว

marx ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一个幽灵在欧洲游荡[yī gè yōu líng zài ōu zhōu yóu dàng, ㄧ ㄍㄜˋ ㄧㄡ ㄌㄧㄥˊ ㄗㄞˋ ㄡ ㄓㄡ ㄧㄡˊ ㄉㄤˋ, 一个幽灵在欧洲游荡 / 一個幽靈在歐洲遊蕩] Ein Gespenst geht um in Europa; the opening sentence of Marx and Engels' "Communist manifesto"
共产党宣言[gòng chǎn dǎng xuān yán, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄒㄩㄢ ㄧㄢˊ, 共产党宣言 / 共產黨宣言] Manifesto of the Communist Party; "Manifest der kommunistischen Partei" by Marx and Engels (1848)
马克思[Mǎ kè sī, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ ㄙ, 马克思 / 馬克思] Marx (name); Groucho Marx (the star of Duck Soup, 1933); Karl Marx (1818-1883), German socialist philosopher, political activist and founder of Marxism
马列[mǎ liè, ㄇㄚˇ ㄌㄧㄝˋ, 马列 / 馬列] Marx and Lenin
农工[nóng gōng, ㄋㄨㄥˊ ㄍㄨㄥ, 农工 / 農工] agricultural worker; abbr. for 農業工人|农业工人; peasant and worker (in Marxism)
资产阶级革命[zī chǎn jiē jí gé mìng, ㄗ ㄔㄢˇ ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, 资产阶级革命 / 資產階級革命] bourgeois revolution (in Marx-Leninist theory, a prelude to the proletarian revolution)
合作化[hé zuò huà, ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄏㄨㄚˋ, 合作化] collectivization (in marxist theory)
民主革命[mín zhǔ gé mìng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, 民主革命] democratic revolution; bourgeois revolution (in Marx-Leninist theory, a prelude to the proletarian revolution)
半封建半殖民地[bàn fēng jiàn bàn zhí mín dì, ㄅㄢˋ ㄈㄥ ㄐㄧㄢˋ ㄅㄢˋ ㄓˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄧˋ, 半封建半殖民地] semi-feudal and semi-colonial (the official Marxist description of China in the late Qing and under the Guomindang
恩格斯[Ēn gé sī, ㄣ ㄍㄜˊ ㄙ, 恩格斯] Friedrich Engels (1820-1895), socialist philosopher and one of the founder of marxism
李大钊[Lǐ Dà zhāo, ㄌㄧˇ ㄉㄚˋ ㄓㄠ, 李大钊 / 李大釗] LiDazhao (1889-1927), early Chinese marxist and founding member of the communist party
流氓无产者[liú máng wú chǎn zhě, ㄌㄧㄡˊ ㄇㄤˊ ˊ ㄔㄢˇ ㄓㄜˇ, 流氓无产者 / 流氓無產者] lumpenproletariat (in marxist theory)
马克思主义[Mǎ kè sī zhǔ yì, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ ㄙ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 马克思主义 / 馬克思主義] Marxism
马克思列宁主义[Mǎ kè sī Liè níng zhǔ yì, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ ㄙ ㄌㄧㄝˋ ㄋㄧㄥˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 马克思列宁主义 / 馬克思列寧主義] Marxism-Leninism
马列主义[Mǎ Liè zhǔ yì, ㄇㄚˇ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 马列主义 / 馬列主義] Marxism-Leninism
所有制[suǒ yǒu zhì, ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄓˋ, 所有制] ownership of the means of production (in Marxism); system of ownership
奴隶社会[nú lì shè huì, ㄋㄨˊ ㄌㄧˋ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ, 奴隶社会 / 奴隸社會] slave-owning society (precedes feudal society 封建社會|封建社会 in Marxist theory)

marx ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジア的生産様式[アジアてきせいさんようしき, ajia tekiseisanyoushiki] (n) Asiatic mode of production (Marx)
マルキシスト;マルキスト[, marukishisuto ; marukisuto] (n) Marxist
マルキシズム[, marukishizumu] (n) Marxism
マルクスレーニン主義[マルクスレーニンしゅぎ, marukusure-nin shugi] (n) Marxism-Leninism
マルクス主義[マルクスしゅぎ, marukusu shugi] (n) Marxism; (P)
マルクス主義フェミニズム[マルクスしゅぎフェミニズム, marukusu shugi feminizumu] (n) Marxist feminism
マルクス主義的美学[マルクスしゅぎてきびがく, marukusu shugitekibigaku] (n) Marxist aesthetics
マルクス経済学[マルクスけいざいがく, marukusu keizaigaku] (n) Marxian economics
物神性[ぶっしんせい, busshinsei] (n) fetish character (in Marx's commodity fetishism)

marx ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มาร์กซิสต์[adj.] (māksit) EN: Marxist FR: marxiste
ทฤษฎีมาร์กซิสม์[n. exp.] (thritsadī M) EN: Marxism FR: Marxisme [m]

marx ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Marxismus {m}Marxism
Marxist {m}; Marxistin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า marx
Back to top