ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

malabar

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *malabar*, -malabar-

malabar ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Malabar (n.) แคว้นหนึ่งในอินเดีย
Malabar Coast (n.) บริเวณชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดีย

malabar ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
灸羽田[やいとはた;ヤイトハタ, yaitohata ; yaitohata] (n) (uk) malabar grouper (Epinephelus malabaricus); estuary cod; greasy cod; spotted river cod; estuary rock cod

malabar ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชมพู่[n.] (chomphū) EN: rose apple ; Syzygium FR: jambose [f] ; pomme de rose [f] ; prune de Malabar [f] ; Syzygium
โคลงเคลง[n.] (khlōngkhlēn) EN: Malabar melastome ; Indian rhododendron ; Singapore rhododendron ; senduduk ; Melastoma malabathricum FR: Melastoma malabathricum
นกกิ้งโครงแกลบหัวเทา[n. exp.] (nok kingkhr) EN: Chestnut-tailed Starling ; Grey-headed Myna FR: Étourneau à tête grise [m] ; Martin de Malabar [m] ; Martin à tête grise [m]
ปลากะพงแดงสั้นหางปาน[n. exp.] (plā kaphong) EN: Malabar red snapper ; Malabar blood snapper ; scarlet sea perch ; Lutjanus malabaricus FR: Lutjanus malabaricus
กางเขนดง[n. exp.] (kāngkhēn do) EN: Copsychus malabaricus FR: Copsychus malabaricus
พลับ[n.] (phlap) EN: persimmon ; Diospyros malabarica FR: kaki [m] ; plaquemine [f] ; Diospyros malabarica
เสี้ยวใหญ่[n. exp.] (sīo yai) EN: Bauhinia malabarica FR: Bauhinia malabarica
ตะโกสวน[n. exp.] (takō sūan) EN: Diospyros malabarica FR: Diospyros malabarica

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า malabar
Back to top