ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

john-bag

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *john-bag*, -john-bag-

john-bag ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
John-bag (sl.) ถุงยาง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า john-bag
Back to top