ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

january rain

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *january rain*, -january rain-

january rain ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชะลาน (n.) January rain Syn. ฝนชะลาน, ฝนชะช่อมะม่วง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า january rain
Back to top