ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

iranian

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *iranian*, -iranian-

iranian ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Iranian (adj.) เกี่ยวกับผู้คนหรือภาษาอิหร่าน See also: เกี่ยวกับผู้คนหรือภาษาเปอร์เซีย
Iranian (n.) ชาวอิหร่าน See also: ชาวเปอร์เซีย Syn. Persian
Iranian (n.) ภาษาอิหร่าน See also: ภาษาเปอร์เซีย
English-Thai: HOPE Dictionary
iranian(อิเร'เนียน,ไอเร'เนียน) adj. เกี่ยวกับอิหร่าน,เกี่ยวกับชาวอิหร่านหรือภาษาอิหร่าน. n. ภาษาอิหน่าน,ชาวอิหร่าน., Syn. Irani
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Iraniansชาวอิหร่าน [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Champagne, pâte de foie gras, Iranian caviar, and don't forget the color TV.เชมเปญ ตับห่าน คาเวียร์อิหร่าน เเล้วก็ทีวีสีด้วยนะ
Come on, man. This is way too smart for Iranian scientists.ไม่หรอก ,วิทยาการอิหร่านไม่ก้าวหน้าแบบนี้หรอก
For hundreds of thousands of people commuting to the Iranian capital... this morning began just like any other.มีคนร่วมแสนที่เชื่อมโยงแหล่งเงินทุนในอิหร่าน เช้านี้ก็เหมือนกับวันอื่น ๆ
He's got a communique video here that somebody walked across the Iranian border.เขามีวิดีโอเทป ใครบางคนข้ามพรหมแดนอิหร่านมา
At least RIPLEY hit this target away from population and cameras, and she targeted their vehicle, which just happened to be loaded with C-4 and Iranian Katyusha missiles.อย่างน้อย ริปลี่ก็โจมตี ไกลจากชุมชนและกล้อง เป้าหมายของเธอคือยานยนต์ มันอาจเป็นระเบิด C-4 หรือจรวดของอิหร่านก็ได้
There's a place around the corner that sells Iranian cigarettes.ยังอีกจุดหนึ่งตรงหัวมุม ขายบุหรี่อิหร่าน
Not so long ago, a hotel concierge named Anush Harandi, an Iranian man, much like yourself, was taken from his home in Bangkok in the middle of the night because my government believed he had some small piece of information.ไม่นานมาเท่าไร เด็กเฝ้าประตูโรงแรมที่ชื่อ อานุส ฮาราลดี ชาวอิหร่าน เหมือนกับนาย ถูกนำตัว ออกไปจากบ้านของเขา กลางกรุงเทพ ในตอนดึก
The murder of a journalist. The stoning of an Iranian dissident.การฆ่านักเขียนข่าว การปาหินใส่ผู้ไม่เห็นด้วยชาวอิหร่าน
My handprint's the only way they're gonna access that Iranian vault.เอาลายมือของผม มันเป็นวิธีเดียวที่จะเปิดทาง ถ้าพวกเขาต้องการเข้าไปในห้องใต้ดินในอิหร่าน
An Iranian diamond broker got jacked on the corner of 6th and Santa Fe.ไออีหร่านนั้นมันมีเพรช บนมุมถนน ซานตาเฟ่
Saul, I've made up my mind. Countering criticism from the international community, the Israeli government continues to defend its successful bombing of five Iranian nuclear facilities.ซอล ฉันตัดสินใจแล้ว มีคำวิพากษ์วิจารณ์จากประชาคมระหว่างประเทศ
I mean, the Iranian president keeps saying he wants to wipeคือประธานาธิบดีอิหร่านเอาแต่พูดว่าเขาต้องการ

iranian ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
艾哈迈迪内贾德[Ài hā mài dí nèi jiǎ dé, ㄞˋ ㄏㄚ ㄇㄞˋ ㄉㄧˊ ㄋㄟˋ ㄐㄧㄚˇ ㄉㄜˊ, 艾哈迈迪内贾德 / 艾哈邁迪內賈德] Ahmadinejad or Ahmadinezhad (Persian name); Mahmoud Ahmadinejad (1956-), Iranian fundamentalist politician, President of Iran from 2005, famous for provocative speeches
大不里士[Dà bù lǐ shì, ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧˇ ㄕˋ, 大不里士] Tabriz city in northwest Iran, capital of Iranian East Azerbaijan
内贾德[Nèi jiǎ dé, ㄋㄟˋ ㄐㄧㄚˇ ㄉㄜˊ, 内贾德 / 內賈德] Mahmoud Ahmadinejad (1956-), Iranian fundamentalist politician, President of Iran from 2005, famous for provocative speeches; abbr. for 艾哈邁迪內賈德|艾哈迈迪内贾德

iranian ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イラン語[イランご, iran go] (n) Iranian (any member language of the Iranian language branch, esp. Farsi)
イラン語派[イランごは, iran goha] (n) Iranian (branch of languages)
イラン革命[イランかくめい, iran kakumei] (n) Iranian Revolution

iranian ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชายชาวอิหร่าน[n. prop.] (chāi chāo I) EN: Iranian FR: Iranien [m]
สถานทูตอิหร่าน[org.] (Sathānthūt ) EN: Embassy of Iran ; Iranian Embassy FR: Ambassade d'Iran [f]

iranian ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Irantrauermeise {f} [ornith.]Iranian Sombre Tit
iranisch {adj}Iranian

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า iranian
Back to top