ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indonesian

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indonesian*, -indonesian-

indonesian ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Indonesian (adj.) เกี่ยวกับอินโดนิเชีย See also: เกี่ยวกับชวา
Indonesian (n.) ชาวอินโดนิเชีย See also: ชาวชวา
Indonesian (n.) ภาษาอินโดนิเชีย See also: ภาษาชวา, ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย Syn. Bahasa Indonesia
English-Thai: HOPE Dictionary
indonesian(อินดะนี'เซียน,-ชะ,เชียน) n. ชาวอินโดนีเซีย,ภาษาอินโดนีเซีย เกี่ยวกับอินโดนีเซีย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indonesian languageภาษาอินโดนีเซีย [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your Indonesian sucks.แกมันไอ้ทารกอินโดนีเซียน
Hey, you try getting a GPS locator, a Sat-Nav EchoStar and a UV spectrometer past Indonesian customs.เฮ้,คุณลองยกเจ้าเครื่องจีพีเอสหาตำแหน่ง ของเซท-เนฟเอ๊คโค่สตาร์ ดูสิ ...แล้วก็ เครื่องตรวจลำแสงยูวี ของลูกค้าชาวอินโดนีเซียนด้วย
A deepwater oil platform near the Indonesian archipelago.แท่นขุดน้ำมันเขตน้ำลึก ใกล้หมู่เกาะอินโดนีเซีย
Listen, Bones, you got to be really careful in that Indonesian jungle, okay?ฟังน่ะ โบนส์ คุณต้องระวังตัวให้มาก ตอนอยู่ในป่า ของอินโดนีเซีย โอเค?
An Indonesian illusionist and shapeshifter.ปิศาจเปลี่ยนร่างจากอินโดนีเซีย
Tiny little dollop of a woman. Dutch-indonesian.ผู้หญิงตัวเล็กมาก ลูกครึ่งดัตช์-อินโดนีเซีย

indonesian ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
印尼盾[Yìn ní dùn, ˋ ㄋㄧˊ ㄉㄨㄣˋ, 印尼盾] Indonesian rupiah
印度尼西亚语[Yìn dù ní xī yà yǔ, ˋ ㄉㄨˋ ㄋㄧˊ ㄒㄧ ㄧㄚˋ ㄩˇ, 印度尼西亚语 / 印度尼西亞語] Indonesian language
加里曼丹[Jiā lǐ màn dān, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˇ ㄇㄢˋ ㄉㄢ, 加里曼丹 / 加裡曼丹] Kalimantan (Indonesian part of the island of Borneo)
力宝[lì bǎo, ㄌㄧˋ ㄅㄠˇ, 力宝 / 力寶] Lippo (Group) (Indonesian business concern)

indonesian ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インドネシア語[インドネシアご, indoneshia go] (n) Indonesian (language); Bahasa Indonesia
インドネシア語派[インドネシアごは, indoneshia goha] (n) Indonesian (branch of languages)
ガメラン(P);ガムラン[, gameran (P); gamuran] (n) gamelan (traditional Indonesian music ensemble) (ind
チャンプルー[, chanpuru-] (n) chanpuru; champuru; Okinawan stir-fry dish, usually containing vegetables (especially bitter melon), tofu, meat or fish (poss. from Indonesian "campur" meaning mixed)
テンペ[, tenpe] (n) tempeh (Indonesian dish made from fermented soy beans)

indonesian ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชาวอินโดนีเซีย[n. prop.] (chāo Indōnī) EN: Indonesian FR: Indonésien [m]
ภาษาอินโดนีเซีย[n. exp.] (phāsā Indōn) EN: Indonesian FR: indonésien [m]
ประชาชนอินโดนีเซีย[n. exp.] (prachāchon ) EN: Indonesian population FR: population indonésienne [f]

indonesian ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
indonesisch {adj}Indonesian
Friedhofskuckuck {m} [ornith.]Indonesian Cuckoo

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indonesian
Back to top