ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

herpestes javanicus

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *herpestes javanicus*, -herpestes javanicus-

herpestes javanicus ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พังพอนเล็ก[n. exp.] (phangphøn l) EN: small Asian mongoose ; Herpestes javanicus FR:
พังพอนธรรมดา[n. exp.] (phangphøn t) EN: small Asian mongoose ; Herpestes javanicus FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า herpestes javanicus
Back to top