ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eucharist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eucharist*, -eucharist-

eucharist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Eucharist (n.) พิธีศีลมหาสนิท
Eucharist rite (n.) พิธีรำลึกถวันสวรรคตของพระเยซูในศาสนาคริสต์
English-Thai: HOPE Dictionary
eucharist(ยู'คะริสทฺ) n. พิธีศีลมหาสนิท,ขนมและเหล้าองุ่นที่ใช้ประกอบพิธีนี้

eucharist ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ユーカリスト[, yu-karisuto] (n) eucharist
聖体拝領[せいたいはいりょう, seitaihairyou] (n) Eucharist (in Catholicism); Holy Communion
聖餐[せいさん;せいざん, seisan ; seizan] (n) Holy Communion; Lord's Supper; Eucharist
聖体[せいたい, seitai] (n) (1) the emperor's person; (2) the body of Christ; the Host; the Eucharist; Holy Communion
聖餐式[せいさんしき, seisanshiki] (n) Holy Communion; the Eucharist; the Lord's Supper

eucharist ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eucharistisch {adj}eucharistical

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eucharist
Back to top