ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

edinburgh

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *edinburgh*, -edinburgh-

edinburgh ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Edinburgh (n.) เมืองเอดินเบิร์ก (เมืองหลวงของสกอตแลนด์)

edinburgh ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エディンバラ[, edeinbara] (n) Edinburgh; (P)

edinburgh ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอดินบะระ[n. prop.] (Ēdinbara) EN: Edinburgh FR: Édimbourg

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า edinburgh
Back to top