ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eastertide

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eastertide*, -eastertide-

eastertide ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Eastertide (n.) ช่วงระยะเวลาของเทศกาลอีสเตอร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eastertide
Back to top