ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eastern orthodox church

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eastern orthodox church*, -eastern orthodox church-

eastern orthodox church ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Eastern Orthodox Church (n.) คริสต์ศาสนาจักรนิกาย Orthodox ซึ่งกำเนิดในประเทศต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมันตะวันออก Syn. Byzantine Church

eastern orthodox church ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
东正教[Dōng zhèng jiào, ㄉㄨㄥ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄠˋ, 东正教 / 東正教] Eastern Orthodox Church

eastern orthodox church ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハリストス正教会[ハリストスせいきょうかい, harisutosu seikyoukai] (n) (1) (See ハリストス) Eastern Orthodox Church; (2) Japan Orthodox Church

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eastern orthodox church
Back to top