ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

code of revenue

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *code of revenue*, -code of revenue-

code of revenue ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประมวลรัษฎากร[n. exp.] (pramūan rat) EN: Revenue Code ; Code of Revenue FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า code of revenue
Back to top