ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

christian rite

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *christian rite*, -christian rite-

christian rite ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Christian rite (n.) การจุ่มศีรษะ ร่างกายส่วนบนหรือทั้งร่างลงในน้ำตามพิธีในศาสนาคริสต์

christian rite ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圣事[shèng shì, ㄕㄥˋ ㄕˋ, 圣事 / 聖事] Holy sacrament; Christian rite (esp. Catholic); also called 聖禮|圣礼 by Protestants

christian rite ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キリスト教式[キリストきょうしき, kirisuto kyoushiki] (n) Christian rites

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า christian rite
Back to top