ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

burmannia coelestis

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *burmannia coelestis*, -burmannia coelestis-

burmannia coelestis ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สรัสจันทร[n.] (saratsajan) EN: Burmannia coelestis FR: Burmannia coelestis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า burmannia coelestis
Back to top