ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bureau of internal revenue

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bureau of internal revenue*, -bureau of internal revenue-

bureau of internal revenue ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรมสรรพากร[org.] (Krom Sanphā) EN: Revenue Department ; Department of Revenue ; Bureau of Internal Revenue (Am.) FR: service des impôts [m] ; fisc [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bureau of internal revenue
Back to top