ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

buddhist priest

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *buddhist priest*, -buddhist priest-

buddhist priest ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กับข้าว (ใช้เฉพาะภิกษุสามเณร) (n.) Buddhist priest´s food
กัปปีย์ (n.) Buddhist priest´s food Syn. กับข้าว (ใช้เฉพาะภิกษุสามเณร)
กัณฑ์เทศน์ (n.) gifts of the Buddhist priests Syn. เครื่องกัณฑ์
กัปปิยการก (n.) one who waits on Buddhist priest See also: Buddhist priest´s attending boy
การทอดผ้าป่า (n.) offering robes to Buddhist priests at monastery
จำนำพรรษา (n.) robes offered to Buddhist priests during Buddhist Lent
นาค (n.) person about to be ordained as a Buddhist priest
พระสังฆราช (n.) Buddhist supreme patriarch of the Buddhist priests Syn. สังฆราช, สมเด็จพระสังฆราช
สมเด็จพระสังฆราช (n.) Buddhist supreme patriarch of the Buddhist priests Syn. สังฆราช
ห่มดอง (n.) way to dress a robe over a Buddhist priest´s shoulder

buddhist priest ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
法体[ほったい;ほうたい, hottai ; houtai] (n) (1) {Buddh} clerical appearance; appearance of a priest; (2) teachings of Buddha; condition of the universe at creation; in the pure land teachings, the name of Amitabha, or prayers to Amitabha; investiture of a Buddhist priest
肉食妻帯[にくじきさいたい, nikujikisaitai] (n,vs) meat and matrimony (Buddhism); Buddhist priest eating meat dishes and being married
阿闍梨[あじゃり;あざり, ajari ; azari] (n) Buddhist priest or monk worthy of being held as a model (san
おっさん[, ossan] (n) (1) (abbr) rude term for middle-aged man; (2) Buddhist priest; (P)
お坊さん(P);御坊さん[おぼうさん, obousan] (n) (See 坊さん) Buddhist priest; monk; (P)
てるてる坊主;照る照る坊主;照照坊主;照々坊主[てるてるぼうず, teruterubouzu] (n) paper doll to which children pray for fine weather (usu. white, and shaped like a Buddhist priest)
僧体[そうたい, soutai] (n) the form of Buddhist priest; priestly attire
僧形[そうぎょう, sougyou] (n) the form of a Buddhist priest; priestly attire
坊主(P);房主(oK)[ぼうず, bouzu] (n) (1) Buddhist priest; bonze; (2) close-cropped hair; crew cut; person with a shorn head; (3) (fam) (derog) boy; sonny; lad; (4) (See お凸・おでこ・3) not catching anything (in fishing); (P)
小僧[こぞう, kozou] (n) (1) youngster; (2) young Buddhist priest; (P)
梵妻[ぼんさい, bonsai] (n) Buddhist priest's wife
法師[ほうし, houshi] (n) Buddhist priest; bonze; (P)
緇素[しそ, shiso] (n) old term for Buddhist priesthood and the common people (since they used to wear black and white clothing respectively)

buddhist priest ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริขาร[n.] (børikhān) EN: the eight necessary articles required by a Buddhist priest FR: les huit objets d'un bonze
ขรัว[n.] (khrūa) EN: elder Buddhist monk ; aged Buddhist priest ; aged abbot FR:
นาค[n.] (nāk) EN: aspirant to be ordained as a Buddhist priest ; applicant for ordination ; ordinand FR: aspirant moine bouddhiste [m] ; candidat à l'ordination [m]
ปาราชิก[n.] (pārāchik) EN: grave sin (committed by a Buddhist priest requiring expulsion from the order) ; gravest transgression of the rules for a Buddhist monk FR: péché (entraînant l'expulsion du bonze) [m]
ปริกขาร[n.] (parikkhān) EN: the eight necessary articles required by a Buddhist priest FR: les huit objets d'un bonze
ปาติโมกข์[n.] (pātimok) EN: code of 227 precepts for a Buddhist priest FR: code des 227 préceptes bouddhiques [m]
พระภิกษุ[n.] (phraphiksu) EN: Buddhist monk ; Buddhist priest FR: bonze [m] ; moine bouddhiste [m]
สมเด็จ[n.] (somdet) EN: high rank Buddhist priest ; patriarch ; holiness FR: sainteté [f]
ห่มดอง[n.] (homdøng) EN: way to dress a robe over a Buddhist priest's shoulder ; way of draping a monk's robe to leave the right arm uncovered FR:
จำนำพรรษา[n.] (jamnamphans) EN: yellow robe offered to Buddhist priests during Buddhist Lent FR:
การทอดผ้าป่า[n.] (kān thøtphā) EN: offering robes to Buddhist priests at monastery FR:
กัปปีย์[n.] (kappī) EN: Buddhist priest's food FR:
กุฎี[n.] (kudī) EN: monk's cell ; meditation hut ; monk's dwelling ; monk's residence ; monk's living quarters ; house for Buddhist priests ; abode of a Buddhist monk (or novice) ; kuti FR: loge monacale [f] ; chambre de méditation [f] ; kuti [m] ; cellule monacale [f]
กุฏิ[n.] (kut = kutti) EN: monk's cell ; meditation hut ; monk's dwelling ; monk's residence ; monk's living quarters ; house for Buddhist priests ; abode of a Buddhist monk (or novice) ; kuti FR: loge monacale [f] ; chambre de méditation [f] ; kuti [m] ; cellule monacale [f]
กุฏิ[n.] (kutti = kut) EN: monk's cell ; meditation hut ; monk's dwelling ; monk's residence ; monk's living quarters ; house for Buddhist priests ; abode of a Buddhist monk (or novice) ; kuti FR: loge monacale [f] ; chambre de méditation [f] ; kuti [m] ; cellule monacale [f]
ผนวช[v.] (phanūat) EN: ordain ; enter Buddhist priesthood ; tonsure FR: prendre l'habit
พระสังฆราช[n. exp.] (Phra Sangkh) EN: Buddhist supreme patriarch of the Buddhist priests ; supreme patriarch FR:
ตักบาตร[v.] (takbāt) EN: give food offerings to a Buddhist monk ; give food to the monks ; put food offerings into a Buddhist monk's bowl ; give alms to a Buddhist monk ; put food in the bowls of Buddhist priests in the morning FR: offrir de la nourriture aux bonzes

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า buddhist priest
Back to top