ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

breathalyzer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *breathalyzer*, -breathalyzer-

breathalyzer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Breathalyzer (n.) เครื่องวัดปริมาณอัลกอฮอล์จากลมหายใจ

breathalyzer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alkoholtest {m}breath test; breathalyzer test

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า breathalyzer
Back to top