ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

assam

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *assam*, -assam-

assam ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Assam (n.) รัฐอัสสัม (ในอินเดีย)
Assamese (adj.) เกี่ยวกับรัฐอัสสัม See also: ของรัฐอัสสัม
Assamese (n.) ชาวอัสสัม
English-Thai: HOPE Dictionary
assam(แอสแซม') n. รัฐอัสสัมในอินเดีย
assamese(แอสซะมีซ') adj.,n. (pl. -mese) เกี่ยวกับรัฐอัสสัม (พลเมือง,ภาษาและอื่น ๆ) . -n. ชาวอัสสัม,ภาษาอัสสัม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อาหม (n.) Assamese Syn. อะหม
อะหม (n.) ancient Assamese Syn. อาหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Kukaan muslimi suuresta armeijasta joka on vastassamme, - ei ollut vielä syntynyt, kun tämä kaupunki menetettiin.ไม่มีทางที่โดนกองทัพของมุสลิม ที่ยิ่งใหญ่เท่านี้โจมตี... จะรอดเมื่อเมื่องถูกทำลาย.
Before we get into that, I wanna know what you're doing for Bassam's family, Ed.ก่อนจะพูดเรื่องนั้น อยากรู้ว่า ครอบครัวของบาสซัมจะได้อะไรบ้าง
What are you doing for Bassam's family? He was your guy.แล้วนายล่ะจะว่าไง เขาเป็นลูกน้องนายนี่
That man is Bassam Alfayat.ผู้ชายคนนั้นคือบัสซาม อัลฟาเหย็ด
Because you can't want drugs or Qassam rockets like anyone else.เพราะนายไม่ต้องการยา หรือจรวดคัสซัม (เครื่องยิงจรวดที่ใช้โดยชาวปาเลสไตน์) เหมือนคนอื่นนี่
A Qassam rocket is a fertilizer-filled trash can.ก็จรวดคัสซัมมันป็นแค่ขยะ ที่ควรอยู่ในถัง

assam ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
熊猴[xióng hóu, ㄒㄩㄥˊ ㄏㄡˊ, 熊猴] Assamese macaque

assam ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
木藍[きあい;キアイ, kiai ; kiai] (n) (1) (uk) (See インド藍) anil indigo (Indigofera suffruticosa); (2) (uk) (See 琉球藍) Assam indigo (Strobilanthes cusia)
琉球藍[りゅうきゅうあい;リュウキュウアイ, ryuukyuuai ; ryuukyuuai] (n) (uk) Assam indigo (Strobilanthes cusia)
パッサメーター[, passame-ta-] (n) passameter
やっさもっさ[, yassamossa] (n,vs,adv-to) (on-mim) hurly-burly; helter-skelter; hustle and bustle; turmoil

assam ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัสสัม[n. prop.] (Assam ) EN: Assam ; Assam Province (obs.) FR:
ชาวอัสสัม[n. prop.] (chāo Assam ) EN: Assamese FR:
อะหม ; อาหม[n. prop.] (Ahom ; Āhom) EN: Ahom ; Assamese FR:
อัสสัมชัญ[n. prop.] (Assamchan) EN: Assumption FR:
จาบฝนปีกแดง[n. exp.] (jāpfon pīk ) EN: Mirafra assamica FR: Mirafra assamica
แกงมัสมั่น[n. exp.] (kaēng matsa) EN: massaman curry ; Muslim curry  FR: curry massaman [m] ; curry musulman [m]
แกงมัสมั่นไก่[xp] (kaēng matsa) EN: chicken massaman curry ; Thai Muslim curry ; Muslim-style curry with chicken and potatoes FR: émincé de poulet au curry massaman [m] ; poulet au curry massaman [m] ; curry musulman au poulet [m]
แกงมัสมั่นหมู[xp] (kaēng matsa) EN: pork massaman curry ; Muslim-style curry with pork and potatoes FR:
แกงมัสมั่นเนื้อวัว[xp] (kaēng matsa) EN: beef massaman curry ; Muslim-style curry with beef and potatoes FR:
ลิงอ้ายเงี้ยะ[n. exp.] (ling āi-ngī) EN: Assamese Macaque FR:
มะเนียงน้ำา[n. exp.] (ma nīeng nā) EN: Aesculus assamica FR: Aesculus assamica
มัสมั่น[n.] (matsaman) EN: spicy Muslim curry ; southern Thai style curry (with cinnamon, cardomans, peanuts) ; massaman curry FR:
น้ำพริกแกงมัสมั่น[n. exp.] (nāmphrik ka) EN: massaman curry paste FR:
นกแอ่นท้องลาย[n. exp.] (nok aen thø) EN: Dark-rumped Swift FR: Martinet de l'Assam [m] ; Martinet à queue pointue [m]
สยาขาว[n. exp.] (sayā khāo) EN: Shorea assamica FR: Shorea assamica

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า assam
Back to top