ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aryan

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aryan*, -aryan-

aryan ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Aryan (adj.) เกี่ยวกับภาษาอารยัน
Aryan (n.) ชาวอารยัน
Aryan (n.) ภาษาอารยัน
English-Thai: HOPE Dictionary
aryan(แอร'ระเยิน) n.,adj. ชาวอารยัน,ภาษาอาหรับ,เกี่ยวกับอารยัน., Syn. Arian
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชาวอารยัน (n.) Aryan See also: Indo Aryan Syn. อารยัน
อริยกะ (n.) Aryan See also: Indo Aryan Syn. อารยัน, ชาวอารยัน
อารยัน (n.) Aryan Syn. อริยกะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We shall never have peace till we have a pure Aryan race.เราไม่เคยสงบสุขเลย จนบัดนี้ เราเป็นอารยัน
It's your destiny. We'll kill off the Jews, wipe out the brunettes, then will come forth a pure Aryan race.มันเป็นทีของท่าน เราจะสังหาร พวกยิวอย่างลับๆ
In ancient times the Aryan tribe of the Langobardians made human sacrifice to the god Thor.ในสมัยก่อนชนเผ่า อารยัน จะใช้มนุษย์ ในการบูชายันต์
A rally at the Institute of Aryan Culture.มีการชุมนุมที่สถาบันวัฒนธรรมของอารยัน
All of you carry the ancient Aryan blood.พวกเธอคือผู้สืบทอดสายเลือดอารยันโบราณ
Galt's Aryan affiliates either got witnesses to recant or made them disappear.พรรคพวกอารยันของกอล์ท ถ้าไม่ทำให้พยานกลับคำให้การ ก็ทำให้พวกเขาหายไป
The wife and three kids of an Aryan defector, killed with a claw hammer.เมียกับลูก 3 เอาใจออกห่างพวกอารยัน ถูกฆ่าด้วยค้อนตะปู
I knew my Aryan brothers would come through, ése.ฉันรู้ว่าพี่น้องอารยันของฉัน ต้องทำสำเร็จ ไอ้เปน
WITH SEVERAL HIGH-RANKING MEMBERS OF THE ARYAN BROTHERHOOD.แปลว่ามันเป็นรหัสเลขฐานสอง ครับ เบคอนใช้ตัวอักษร 21 ตัว ไรอันใช้ 24
We saw a couple guys sporting Aryan ink.เราเจอผู้ชายสองสามคน ไปเล่นปาลูกโป่ง
Blonde, stringy hair. Aryan or nordic.ผมสีทองเป็นเกลียว อารยันหรือไม่ก็ยุโรปเหนือ
Call it and tell our Aryan brothers how much manpower you need.โทรมันซะและบอกของพวกอารยันของเรา พี่ชาย นายต้องการกำลังคน มากเท่าไหร่ที่นายต้องการ

aryan ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーリア人[アーリアじん, a-ria jin] (n) Aryan
インド・アーリア語派;インドアーリア語派[インド・アーリアごは(インド・アーリア語派);インドアーリアごは(インドアーリア語派), indo . a-ria goha ( indo . a-ria go ha ); indoa-ria goha ( indoa-ria go ha )] (n) (See インド語派) Indic languages; Indo-Aryan languages
インド語派[インドごは, indo goha] (n) Indic languages; Indo-Aryan languages

aryan ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารยะ[adj.] (āraya) EN: Aryan FR: arien
อารยัน[n. prop.] (Ārayan) EN: Aryan FR: Aryens [mpl]
อริยกะ[n. prop.] (Ariyaka) EN: Aryan FR:

aryan ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Indo-Europäer {m}Indo-European; Aryan

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aryan
Back to top