ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

artocarpus heterophyllus

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *artocarpus heterophyllus*, -artocarpus heterophyllus-

artocarpus heterophyllus ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Artocarpus heterophyllus (n.) ต้นขนุน Syn. jackfruit tree

artocarpus heterophyllus ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
波羅蜜[はらみつ;ぱらみつ;パラミツ, haramitsu ; paramitsu ; paramitsu] (n) (1) paaramitaa; entrance into Nirvana; (2) (often パラミツ) jackfruit (Artocarpus heterophyllus)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า artocarpus heterophyllus
Back to top