ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

argentina

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *argentina*, -argentina-

argentina ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Argentina (n.) ประเทศอาร์เจนตินา
Argentina (n.) อาร์เจนตินา
English-Thai: HOPE Dictionary
argentina(อาร์เจนที'นา) n. ประเทศอาร์เจนตินา, Syn. -the Argentine,Argentine Republic
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประเทศอาร์เจนตินา (n.) Argentina
อาร์เจนตินา (n.) Argentina Syn. ประเทศอาร์เจนตินา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is Argentina 20 years ago. Same glacier today.นี่คืออาร์เจนตินาเมื่อ 20 ปีก่อน ธารน้ำแข็งเดียวกันในวันนี้
You can't access my file to know about Argentina unless you have a G6 clearance or higher.คุณเข้าดูข้อมูลอาร์เจนติน่าของฉันไม่ได้... นอกจากจะได้รับการอนุมัติ ระดับจี 6 ขึ้นไป
My colleagues in Argentina and Ontario have almost identical data.เพื่อนร่วมงานของฉันที่อาร์เจนจิน่ากับออนตาริโอ ก็ได้ข้อมูลแบบเดียวกัน
When I left for Argentina my mom acted like she and your dad were riding into the sunset together.ตอนที่ฉันจะไปอาร์เจนติน่า แม่ทำเหมือนว่าท่านกับพ่อเธอ กำลังจะไปดูพระอาทิตย์ตกด้วยกัน
Yeah. hey, Mr. Shue, got that paper On bariloche, argentina on your desk.คุณชู ผมส่งรายงานเรื่อง อาร์เจนติน่าแล้วนะครับ
* Don't cry for me, Argentina **อย่าร่ำไห้เพื่อฉัน อาร์เจนติน่า*
* Don't cry for me, Argentina ** อย่าร่ำให้เพื่อฉัน อาร์เจนติน่า*
That would be his real cousin, Ilena, who's happily married in Argentina and wants nothing to do with her family.นั่นคงจะเป็นอีเลนาญาติตัวจริงของเขา ซึ่งแต่งงานและมีความสุขอยู่ที่อาร์เจนตินา และไม่ต้องการที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับครอบครัวนี้
He had to go to Argentina to get it set.เขาไปทำภารกิจที่อาร์เจนตินา
Kay Cappuccio shot a commercial in Argentina six months ago.เคย์ แคฟปูชิโน่ไปถ่านโฆษณาที่ อาร์เจนติน่าเมื่อ 6 เดือนก่อน
We were gonna go find a farm in Argentina and settle down.เราต้องไปหาฟาร์มในอาร์เจนติน่า แล้วก็นอนพักให้สบาย
So this morning I wake up and this guy Jorge from Argentina has posted this...เช้านี้ฉันตื่นขึ้นมา และพบว่าจอร์จ ผู้ชายที่มาจากอาเจนตินาเป็นคนโพสต์สิ่งนี้

argentina ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿根廷[Ā gēn tíng, ㄚ ㄍㄣ ㄊㄧㄥˊ, 阿根廷] Argentina
布宜诺斯艾利斯[bù yí nuò sī ài lì sī, ㄅㄨˋ ㄧˊ ㄋㄨㄛˋ ㄙ ㄞˋ ㄌㄧˋ ㄙ, 布宜诺斯艾利斯 / 布宜諾斯艾利斯] Buenos Aires (capital of Argentina)

argentina ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
亜爾然丁[あるぜんちん;アルゼンチン, aruzenchin ; aruzenchin] (n,adj-no) (uk) Argentina
タンゴ[, tango] (n) tango; dance form (from Argentina)

argentina ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาร์เจนตินา[n. prop.] (Ājentinā) EN: Argentina FR: Argentine [f]
ประเทศอาร์เจนตินา[n. prop.] (Prathēt Āje) EN: Argentina FR: Argentine [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า argentina
Back to top