ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

annona squamosa

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *annona squamosa*, -annona squamosa-

annona squamosa ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น้อยหน่า[n.] (nøinā) EN: custard apple ; sweep-sop ; sugar apple ; Annona squamosa L. FR: anone [f] ; pomme cannelle [f] ; corossol [m] ; Annona squamosa

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า annona squamosa
Back to top