ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

americanize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *americanize*, -americanize-

americanize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Americanize (vi.) กลายเป็นมีลักษณะของอเมริกา
Americanize (vt.) มีลักษณะของอเมริกา Syn. make into an American, introduce to American
English-Thai: HOPE Dictionary
americanize(อะเม' ริคะไนซ) vt.,vi. ทำให้หรือกลายเป็นลักษณะของอเมริกา, ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมหรือประเพณีของอเมริกา. -Americanis (z) ation n., -Americanis (z) er n..

americanize ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカナイズ[, amerikanaizu] (n,vs) Americanize; Americanise

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า americanize
Back to top