ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

americanization

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *americanization*, -americanization-

americanization ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Americanization (n.) การกลายเป็นมีลักษณะของอเมริกา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า americanization
Back to top