ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

achilles.tendon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *achilles.tendon*, -achilles.tendon-
สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า achilles.tendon
Back to top