ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

4 เหล่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *4 เหล่า*, -4 เหล่า-

4 เหล่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
4 เหล่า (n.) four divisions See also: four components, four parts Syn. จตุรงค์, องค์ 4

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า 4 เหล่า
Back to top