ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-with difficulty-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น with difficulty, *with difficulty*,

-with difficulty- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุกป่าฝ่าดง[v. (loc.)] (bukpāfādong) EN: have a difficult time ; face troubles ; proceed with difficulty ; make an arduous journey ; encounter difficulties FR:
กระเดือก[v.] (kradeūak) EN: swallow ; gulp ; swallow with difficulty FR:
กระเดือก[n.] (kradeūak) EN: struggle ; proceed with difficulty ; plod along FR:
กระแหย่ง[adv.] (krayaēng) EN: with difficulty FR:
กระย่องกระแย่ง[adj.] (krayǿngkray) EN: reeling ; tottering ; moving with difficulty ; staggering ; limping FR:
ไม่สะดวก[adv.] (mai sadūak) EN: with difficulty FR: malaisément
ทุลักทุเล[adv.] (thulakthulē) EN: in a difficult manner ; with difficulty FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -with difficulty-
Back to top