ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-wish happiness to all creatures-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น wish happiness to all creatures, *wish happiness to all creatures*,