ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-water dipper-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น water dipper, *water dipper*,

-water dipper- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขัน[n.] (khan) EN: dipping bowl ; water dipper FR: bassine [f]
ขันน้ำ[n. exp.] (khan nām) EN: dipping bowl ; water dipper ; dipper ; water bowl FR: écuelle [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -water dipper-
Back to top