ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-watch attentively-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น watch attentively, *watch attentively*,

-watch attentively- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จ้องจับผิด[v. exp.] (jǿng japphi) EN: watch attentively for a mistake ; be a watchdog FR: surveiller attentivement
คอยจับผิด[v. exp.] (khøi japphi) EN: watch attentively for a mistake FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -watch attentively-
Back to top