ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-wander invisibly-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น wander invisibly, *wander invisibly*,

-wander invisibly- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ล่องหนหายตัว[v. exp.] (lønghon hāi) EN: become invisible ; disappear ; escape by magic ; wander invisibly FR: devenir invisible ; disparaître par magie , s'évaporer (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -wander invisibly-
Back to top