ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-wales-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น wales, *wales*,

-wales- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
戴安娜王妃[Dài ān nà wáng fēi, ㄉㄞˋ ㄢ ㄋㄚˋ ㄨㄤˊ ㄈㄟ, 戴安娜王妃] Diana, Princess of Wales (1961-1997)

-wales- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เวลส์[n. prop.] (Wēl ) EN: Wales FR: pays de Galles [m]

-wales- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
striemig {adj}covered with wales

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -wales-
Back to top