ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-vacuum tube-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น vacuum tube, *vacuum tube*,

-vacuum tube- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バルボル[, baruboru] (n) (abbr) valve volt; vacuum tube volt meter
管球[かんきゅう, kankyuu] (n) vacuum tube

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -vacuum tube-
Back to top