ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-unpaid debts-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unpaid debts, *unpaid debts*,

-unpaid debts- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เงินค้างชำระ[n. exp.] (ngoen khāng) EN: arrears ; unpaid debts ; outstanding debts ; arrearage FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -unpaid debts-
Back to top