ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-undesignable offering food to a monk-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น undesignable offering food to a monk, *undesignable offering food to a monk*,

-undesignable offering food to a monk- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ธารณะ[X] (thārana) EN: indefinite offering food to a monk ; undesignable offering food to a monk FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -undesignable offering food to a monk-
Back to top