ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-the stone seat where the buddha sat in posture of meditation under the bodhi - tree and retained enlightenment-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น the stone seat where the buddha sat in posture of meditation under the bodhi - tree and retained enlightenment, *the stone seat where the buddha sat in posture of meditation under the bodhi - tree and retained enlightenment*,