ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-teaching staff-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น teaching staff, *teaching staff*,

-teaching staff- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คณาจารย์[n.] (khanājān) EN: teaching staff ; body of teachers ; faculty FR: corps enseignant [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -teaching staff-
Back to top