ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-take the mean-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น take the mean, *take the mean*,

-take the mean- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถัว[v.] (thūa) EN: take the mean ; take the average ; divide equally ; share out equally ; average FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -take the mean-
Back to top