ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-splash water-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น splash water, *splash water*,

-splash water- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
水を掛ける;水をかける[みずをかける, mizuwokakeru] (exp,v1) (1) to sprinkle water on (something); to spray water on; to splash water on; to squirt water on; (2) (See 水をさす) to hinder; to hamper; to stifle; to throw cold water on

-splash water- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระทุ่มน้ำ[v. exp.] (krathum nām) EN: splash water FR:
สาด[v.] (sāt) EN: throw water ; splash water ; spill ; sprinkle FR: éclabousser ; asperger

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -splash water-
Back to top