ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-small number of-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น small number of, *small number of*,

-small number of- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[men, ㄇㄣ˙, 们 / 們] plural marker for pronouns and a small number of animate nouns

-small number of- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่น้อย[X] (mai nøi) EN: not a small number of ; not a small amount of ; quite a few ; quite a bit FR: non négligeable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -small number of-
Back to top