ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-slip from the hand-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น slip from the hand, *slip from the hand*,

-slip from the hand- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลุดมือ[v. exp.] (lut meū) EN: slip out of hand ; slip from the hand FR: échapper des mains ; tomber des mains

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -slip from the hand-
Back to top