ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-right-hand man-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น right-hand man, *right-hand man*,

-right-hand man- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
爪牙[そうが, souga] (n) claws and tusks; devious design; right-hand man

-right-hand man- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มือขวา[n.] (meūkhwā) EN: right-hand man ; valuable assistant FR: bras droit [m] ; principal collaborateur [m] ; principal assistant [m]
ผู้ที่มีประสิทธิภาพที่สุด [n. exp.] (phū thī pra) EN: right-hand man FR: bras droit [m] (fig.)
ผู้ที่น่าไว้วางใจที่สุด [n. exp.] (phū thī nāw) EN: right-hand man FR: bras droit [m] (fig.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -right-hand man-
Back to top