ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-rich widow-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rich widow, *rich widow*,

-rich widow- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แม่ม่ายทรงเครื่อง[n. exp.] (maēmāi song) EN: wealthy widow ; rich widow ; dowager FR: riche veuve [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -rich widow-
Back to top