ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-rich person-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rich person, *rich person*,

-rich person- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
家累千金,坐不垂堂[jiā lěi qiān jīn, ㄐㄧㄚ ㄌㄟˇ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, zuo4 bu4 chui2 tang2, 家累千金,坐不垂堂] rich person does not sit under the eaves (成语 saw); prudent not to place oneself in danger

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -rich person-
Back to top