ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-put on the air-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น put on the air, *put on the air*,

-put on the air- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระจายเสียง[v.] (krajāisīeng) EN: broadcast ; transmit ; put on the air ; air ; show FR: radiodiffuser ; émettre
ออกอากาศ[v.] (øk-ākāt) EN: broadcast ; put on the air ; go on the air FR: diffuser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -put on the air-
Back to top