ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-put food offerings into a buddhist monk´s bowl-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น put food offerings into a buddhist monk´s bowl, *put food offerings into a buddhist monk´s bowl*,
สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -put food offerings into a buddhist monk´s bowl-
Back to top