ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-open a card-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น open a card, *open a card*,

-open a card- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จั่ว[v.] (jūa) EN: turn up a card ; open a card ; draw a card FR: retourner une carte

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -open a card-
Back to top